mgr pielęgniarstwa Agnieszka Staniszewska

Zasadowica (alkaloza) to wzrost pH krwi ponad normę. Najbardziej prozaiczną przyczyną zasadowicy oddechowej jest hiperwentylacja o podłożu psychogennym, ale może ona wynikać również np. z zatrucia lekami, encefalopatii wątrobowej. Przyspieszony oddech ma odkwaszający wpływ na krew – powoduje utratę “kwaśnego” dwutlenku węgla (CO2) i podnosi pH. Zasadowica metaboliczna wynika z utraty jonów wodorowych (H+) a jej najczęstszą przyczyną są przewlekłe wymioty, uszczuplające zapasy żołądkowego kwasu solnego (HCl).

Czym jest alkaloza

Zasadowicę diagnozujemy gdy pH krwi w badaniu gazometrycznym jest wyższe niż 7,45. W obrazie klinicznym pacjentów z zasadowicą oddechową obserwujemy między innymi przyspieszony oddech (tzw. oddech gonionego psa), który występuje również w kwasicy metabolicznej, ale inaczej niż w przypadku alkalozy oddechowej nie jest przyczyną i zarazem objawem zaburzenia a mechanizmem kompensacyjnym organizmu. 

Inne symptomy, takie jak te wymienione poniżej mogą występować zarówno w zasadowicy oddechowej jak i metabolicznej:

 • Zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i świadomości.
 • Objawy charakterystyczne dla tężyczki parestezje (niewłaściwe odczuwanie bodźców), konwulsje (mimowolne skurcze mięśni), palpitacje (uczucie nieprawidłowej pracy serca), drętwienie wokół ust.

Alkaloza może mieć różne przyczyny, a jej charakter może być przewlekły lub częściej ostry.

Zasadowica oddechowa

Alkaloza oddechowa to wzrost pH krwi, który wynika bezpośrednio ze spadku ciśnienia parcjalnego CO2 (hipokapnia) w następstwie hiperwentylacji. Nadmierna wentylacja płuc (zwiększona częstotliwość oddechów) powoduje zwiększone usuwanie CO2 z krwi. Alkaloza rozwija się jeśli spadek stężenia kwaśnego CO2 we krwi nie zostanie wyrównany przez równoczesne zmniejszenie resorpcji zasadowego jonu wodorowęglanowego (HCO3-) przez nerki. Alkaloza oddechowa występuje  np. w ciężkim przebiegu chorób: układu sercowo naczyniowego, oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego. Zatrucia kwasem salicylowym lub teofiliną prowadzą do pobudzenia ośrodka oddechowego w pniu mózgu wywołując hiperwentylację i zasadowicę oddechową. W warunkach szpitalnych alkalozaa oddechowa najczęściej dotyka pacjentów wentylowanych mechanicznie

Alkaloza metaboliczna 

Zasadowica metaboliczna wynika z utraty kwaśnych jonów wodorowych lub wzrostu poziomu wodorowęglanów. Poniżej wymieniam najczęstsze przyczyny zasadowicy metabolicznej.

 • Utrata kwasu solnego z żołądka przez uporczywe wymioty.
 • Utrata zjonizowanego potasu i wodoru z moczem np. w związku z chorobami nerek lub przedawkowaniem diuretyków (leki moczopędne). Organizm stara się utrzymać prawidłowy poziom potasu we krwi prowadząc import z komórek w zamian za H+. W ten sposób dochodzi do deficytu H+ we krwi i alkalozy.  

Zasadowica wywołuje tężyczkę utajoną

Wzrost pH krwi powoduje, że wolne jony wapnia (Ca2+) wiążą się z białkami osocza zastępując miejsce jonów wodorowych. Prowadzi to do “unieczynnienia” Ca2+ wywołująć zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego i objawy tężyczki utajonej. Reasumując zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej powodują wahania homeostazy wodno-elektrolitowej.

mgr pielęgniarstwa Agnieszka Staniszewska

Kwasica (acydoza, acidoza) jest zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej polegającym na obniżeniu pH krwi. Kwasica metaboliczna wynika bezpośrednio ze spadku stężenia anionów wodorowęglanowych (kwasica nieoddechowa) we krwi. Acidoza oddechowa polega na gromadzeniu się dwutlenku węgla w związku z upośledzeniem oddychania. Kwasica nie jest chorobą samą w sobie a objawem przebiegu innych stanów patologicznych (niewydolności). Kwasica metaboliczna może być objawem np. cukrzycy, alkoholizmu, marskości wątroby. Diagnostyka kwasicy wymaga pobrania krwi, a jej leczenie bezpośrednie oparte jest na podawaniu kroplówek lub tlenoterapii. Leczenie przyczynowe kwasicy polega na prawidłowym rozpoznaniu i terapii choroby podstawowej odpowiedzialnej za spadek pH krwi.

Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu

Krew jest układem buforowym, który gwarantuje optymalną pracę innych tkanek i organów. pH krwi zdrowego człowieka znajduje się w zakresie od 7,35 do 7,45 – poniżej tego zakresu mówimy o kwasicy (spadek pH ↓) a powyżej o zasadowicy (wzrost pH ↑). Nerki i płuca są głównymi narządami odpowiedzialnymi za regulację pH krwi i utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej. Niewydolność nerek może wywołać zasadowicę (alkaloza) lub kwasicę metaboliczną nieoddechową. Analogicznie, zaburzenia ze strony układu oddechowego mogą spowodować zasadowicę lub kwasicę oddechową

Kwasica oddechowa i kwasica metaboliczna

Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej mogą mieć różne podłoże. Spadkowi stężenia jonów HCO3- zazwyczaj towarzyszą inne zaburzenia biochemiczne. Wzrostowi ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi zawsze towarzyszy spadek ciśnienia tlenu. Poniżej wymieniam rodzaje i przyczyny kwasicy

 1. Kwasica metaboliczna 
 • Kwasica ketonowa najczęściej wynika z niedoboru insuliny u osób cierpiących na cukrzycę. Komórki nie wchłaniają glukozy z krwiobiegu. Tkanki odżywiają się tłuszczami (lipoliza), co prowadzi do nadmiernej produkcji ciał ketonowych. Hiperglikemia wywołuje diurezę osmotyczną odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe. Nieleczona kwasica cukrzycowa prowadzi do arytmii serca, śpiączki i zagraża życiu. Do rozwoju kwasicy ketonowej dochodzi również podczas długotrwałego spożywania alkoholu – tzw. kwasica alkoholowa (zobacz odtrucie alkoholowe, kroplówka na kaca). Stosowanie diety ketogennej bez kontroli poziomu ciał ketonowych może wywołać kwasicę. 
 • Kwasica mleczanowa – wzrost stężenia kwasu mlekowego we krwi, w następstwie masywnego niedotlenienie tkanek (typ A, np. niewydolność serca, NZK) lub niezależnie od niedotlenienia (typ B, np. metaboliczna choroba genetyczna).
 • Kwasica hiperchloremiczna (wzrost poziomu chloru, Cl we krwi), spowodowana przez przewlekłe biegunki. Podczas rozwolnienia organizm traci wodorowęglan sodu (Na+ HCO3) i kwasowość krwi wzrasta. Przedawkowanie leków przeczyszczających, podczas leczenia zaparć może być przyczyną kwasicy.
 • Nerkowa kwasica cewkowa – retencja kwasów przez nieprawidłową pracę nerek.
 1. Kwasica oddechowa to wzrost stężenia dwutlenku węgla (CO2 ↑, hiperkapnia) z jednoczesnym spadkiem stężenia tlenu (O2 ↓, hipoksemia) w krwioobiegu. Ten wariant kwasicy wynika ze zmniejszenia przepływu gazów w drogach oddechowych poprzez zmniejszenie ilości lub głębokości oddechów np. w wyniku urazu, przedawkowania leków. Kiedy wentylacja pęcherzykowa jest niewystarczająca (hipowentylacja) CO2 kumuluje się we krwi tworząc kwas węglowy.

Kwasica metaboliczna – kwasica nieoddechowa 

Bezpośrednią przyczyną kwasicy metabolicznej jest spadek stężenia jonów HCO3 (wodorowęglanów) we krwi. W następstwie zachwiana zostaje równowaga kwasowo-zasadowa, a przeważający wpływ na pH zaczynają mieć kationy wodorowe (H+). Kwasica metaboliczna może być “wyrównana” jeżeli dojdzie do korekty odczynu pH krwi np. w wyniku regulacji przez płuca poprzez przyspieszenie i pogłębienie oddechu (tzw. oddech Kussmaula, oddech gonionego psa, oddech kwasiczy). Oddech Kussmaula to hiperwentylacja stanowiąca mechanizm wyrównawczy organizmu dla kwasicy metabolicznej. Hiperwentylacja sama w sobie  może być przyczyną zasadowicy oddechowej gdyż powoduje spadek zawartości kwaśnego CO2 (↓ hipokapnia) we krwi. .

Objawy kwasicy

Poniżej wymieniam niektóre objawy mogące towarzyszyć kwasicy.

 • Osłabienie,
 • splątanie i halucynacje,
 • senność i śpiączka,
 • przyspieszony i pogłębiony oddech,
 • nudności i wymioty,
 • asteriksje (“trzepotanie” kończyn górnych).

Obraz kliniczny zawsze należy analizować wraz z wynikami badań diagnostycznych.

Diagnostyka kwasicy

Podstawę w diagnostyce kwasicy stanowi badanie gazometryczne krwi tętniczej, w którym określa się stężenia tlenu i dwutlenku węgla. Ponadto oznacza się pH i poziom HCO3oraz pozostałych elektrolitów (luka anionowa). Istotne jest również zbadanie poziomu glukozy, mocznika oraz kreatyniny we krwi. Diagnostykę można uzupełnić o pomiar stężenia glukozy i ciał ketonowych w moczu. Interpretacja wyników może być trudna ze względu na mechanizmy wyrównawcze organizmu i możliwość występowania zaburzeń mieszanych.

Leczenie kwasicy

W leczeniu ostrej kwasicy metabolicznej podaje się dożylnie wodorowęglan sodu. Terapia przyczynowa nastawiona jest na leczenie choroby podstawowej, która wywołała kwasicę. W leczeniu kwasicy oddechowej stosuje się glikokortykosteroidy rozszerzające oskrzela, tlenoterapię bierną (maska, wąsy) lub mechaniczną (respiratoroterapia) lub hiperbaryczną.